ГАРАНЦОННИ УСЛОВИЯ

Уважаеми клиенти, уредът който сте закупили е предназначен за домакинска и професионална употреба и е произведен от висококачествени материали, поради което има висока степен на надеждност и сигурност при експлоатация. Но ако все пак в гаранционния период констатирате фабричен дефект, се съобразете с посочените по-долу условия. Спазването на изискванията в Инструкцията за експлоатация на уреда е част от гаранционните условия. Тази инструкция е съставна част от Търговските документи (Инструкция за експлоатация, Техническо описание, Декларация за съответствие и Гаранционна карта) придружаващи закупеният електроуред в опаковката му.

Гаранционният срок е 5 години търговска гаранция и доживотна гаранция на конструкцията от корозия. Влиза в сила от датата на покупка.

Гаранционната карта е уникален документ, който не подлежи на поправки или преиздаване, изисквайте правилно и четливо попълване. Гаранционната карта е валидна при попълнени всички посочени в нея данни, придружена от фактурата (касов бон)! Огледайте и тествайте уреда при покупката (получаването от куриера). Транспортни дефекти не се признават след като уреда е бил платен и приет от купувача.

Териториален обхват на търговската гаранция: Република България

Гаранционно обслужване се извършва само в сервиза на фирмата производител.

Лице за предявяване на рекламации: представител на търговския обект на продавача.

Не подлежат на гаранция външни и отделящи се от конструкцията части, които могат да бъдат увредени по невнимание от клиента (капак, тава, захранващ кабел и щепсел, силиконови шайби на петите в основата).

Гаранцията не се отнася до повреди причинени от: неспазване на инструкцията за експлоатация, транспорт и съхранение; когато в гаранционния период е правен опит за ремонт от потребителя или други лица; вследствие на небрежно боравене с уреда; повишено напрежение в ел. мрежата; природни бедствия; механични увреждания по корпуса или отделни негови възли. В тези случаи дефекта се отстранява само срещу заплащане от потребителя.

Тази гаранция е допълнение и не ограничава правата на потребителя съобразно Българското законодателство. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на стоката с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.