"СE" маркировка

При създаването на Единния европейски пазар, от който нашата страна е част, Европейският съюз (ЕС), въведе специфично законодателство за някои категории продукти, продавани на пазара. Това законодателство урежда допълнителни правила, различни от общите изисквания за безопасност, на които всички продукти трябва да отговарят.

Съгласно това законодателство всеки производител (независимо дали е член на ЕС), е длъжен да поставя СЕ маркировка върху тези негови стоки, които ще се продават в Европейската икономическа зона и които попадат в европейските директиви „Нов подход“. Тези директиви имат за цел да „хармонизират“ изискванията за безопасност, т.е. да сближат законодателствата на страните-членки относно изискванията за безопасност. Това от своя страна улеснява движението на стоки в рамките на Европейския съюз. С поставянето на този знак, производителят декларира, че продуктът му отговаря на изискванията и са изпълнени процедурите за оценка на съответствието описани в съответната директива. Производителят е длъжен също, да състави техническа документация и да подпише декларация за съответствие.

СЕ маркировката не означава, че даден продукт е произведен в Европейското икономическо пространство (ЕИП), а просто указва, че той е бил оценен преди да бъде пуснат на пазара и че отговаря на приложимите законодателни изисквания, което позволява да бъде продаван там.

За съжаление поради фалшифициране или злоупотреба с маркировката никога няма 100 % гаранция за безопасността на продукт, носещ СЕ маркировка. Затова европейските страни са създали органи за надзор на пазара. Тяхната роля е да защитават потребителите от опасни продукти, доколкото това е възможно. Това става чрез проверка на производителите, вносителите и дистрибуторите, чрез проверка и изпитване на продукти и чрез предприемане на действия, в случай че правилата не се спазват. Тези действия включват изземване на опасни продукти от потребителите, изтеглянето им от пазара, унищожаване на опасни стоки и налагане на глоби или други санкции.

Тъй като нашето изделие по своята същност не крие големи рискове, като например газови котли или верижни триони, законът не ни задължава безопасността му да се провери от независима организация, определена от националните органи. Но за да гарантираме високото равнище на безопасност на нашия продукт и за да защитим обществените интереси ние възложихме тези проверки именно на външна нотифицирана фирма (ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ – ЕООД-Ст.Загора), която потвърди това с издаден сертификат № LVD-14-000-(2-14-877)-025.